Przewiń niżej
O mediacjach

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody. Ugoda zawarta podczas mediacji, zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie sądu.

 

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

O_mediacji
Zasady mediacji
Dobrowolność
Bezstronność
Neutralność
Szybkość
Profesjonalizm
Poufność
Dobrowolność

Dobrowolność oznacza, że:

 • strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia,
 • z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu,
 • mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego,
 • mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.
Bezstronność

Bezstronność wiąże się z:

 • postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron,
 • jest obiektywny,
 • osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane,
 • mediator nie staje po żadnej stronie,
 • odnosi się do stron z szacunkiem.
Neutralność

Neutralność przejawia się tym, że:

 • stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania,
 • mediator ma pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu,
 • przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić i skonkretyzować.
Szybkość

Mediacja charakteryzuje się szybkością:

 • trwa krócej niż postępowanie sądowe,
 • konflikt może zostać rozwiązany już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym,
 • zapobiega pojawianiu się niepotrzebnego stresu, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem.
Profesjonalizm

Mediacja opiera się na profesjonalizmie, co oznacza, że:

 • mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli,
 • dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek,
 • postępowanie mediacyjne jest uporządkowane i składa się z konkretnych etapów, nad których realizacją czuwa mediator.
Poufność

Poufność oznacza, że:

 • wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą,
 • mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział,
 • mediator nie może zostać przesłuchany, co do tych faktów w charakterze świadka,
 • zasada ta ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.
Dlaczego_warto
Dlaczego warto?
 • jest korzystna finansowo,
 • oszczędza czas – zwykle nie trwa dłużej niż 3 miesiące,
 • strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu,
 • jest poufna – mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji.
Ile to kosztuje?

W sprawach o prawa niemajątkowe i sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne -100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

 

Koszty mediacji w sprawach karnych (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

W przypadku mediacji pozasądowej wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Mediacja
Mediacja

Mediacja może być prowadzona na podstawie:

 • umowy o mediację
 • wniosku stron
 • postanowienia sądu
Mediacja sądowa

To mediacja, do której strony kieruje sąd. Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów. Mediator sam kontaktuje się ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony czas trwania oraz określone koszty postępowania mediacyjnego.

Mediacja pozasądowa

Mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga im w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu.

 

Jak znaleźć mediatora?

Mediatora można znaleźć na listach stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub listach prowadzonych np. przez ośrodki mediacyjne. Informacje i dane teleadresowe dostępne są zwykle na stronach internetowych właściwych sądów, ośrodków lub mediatorów.

Kim_jest_mediator
Jak przebiega mediacja sądowa?
Kto może zostać stałym mediatorem?

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.),
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 3. ukończyła 26 lat,
 • zna język polski,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Jak wpisać się na listę stałych mediatorów?

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

Dokumenty

Wykaz dokumentów, które powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów:

 

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę stałych mediatorów;
 • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072);
 • informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji;
 • spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji lub informacja o ich braku;
 • opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie;
 • dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

 

Prezes sądu okręgowego decyduje o wpisie na listę w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem prezesa, który wydał zaskarżoną decyzję. Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

Więcej informacji o mediacji
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacjehttps://www.facebook.com/mediacja.govhttps://www.facebook.com/projekt.krm
Miejsca, w których Partnerzy Projektu realizowali szkolenia

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Sprawiedliwości w partnerstwie z czterema Centrami Arbitrażu i Mediacji, które powstały w ramach projektu Centra Arbitrażu i Mediacji, utworzone w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 oraz nr POWR.02.17.00-IP.04-00-0010/17. Centra Arbitrażu i Mediacji posiadają doświadczenie w zakresie szkoleń z mediacji, w tym szkoleń mediatorów, co pozwoliło na powierzenie im w ramach projektu realizację zadań w tym obszarze. Centra Arbitrażu i Mediacji jako podmioty osadzone w środowisku lokalnym były zaangażowane w działania informacyjne, dotyczące propagowania idei mediacji w poszczególnych województwach:

Lider Projektu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Telefon:
22 52 12 888
E-mail:
kontakt@ms.gov.pl
1

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon:
+48 (57) 40 00 934
E-mail:
biuro@instytut.info.pl
6

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
Telefon:
tel: +48 (81) 44 54 101
E-mail:
projects@kul.pl
rigp-logotyp-pl

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk
Telefon:
+48 (58) 30 52 325
E-mail:
biuro@rigp.pl
logo-konfederacja-lewiatan2x

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Telefon:
+48 (22) 55 99 900
E-mail:
recepcja@lewiatan.org
dlaczego-warto
Do realizacji projektu wybrano:
 • Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych,
 • Konfederację Lewiatan,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.
Materiały_do_pobrania
Materiały do pobrania
Dowiedz się więcej o projekcie i szkoleniach
• Rekrutacja na szkolenia została zakończona.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.
Masz_pytania_Napisz_do_nas

Masz pytania?
Napisz do nas

Przejdź do kontaktu